Kondicionalne rečenice u engleskom

Kondicionalne rečenice često predstavljaju problem za učenike. Mnogi nauče gramatička pravila vezana za njihovu upotrebu, barem za osnovne tipove ovih rečenica – gde ide koje vreme – ali svejedno prave brojne greške prilikom upotrebe.

U ovom tekstu ću vas provesti kroz sve tipove kondicionalnih, tj. uslovnih rečenica, a na kraju ćete moći da proverite naučeno kroz jednostavan online kviz koji sam pripremio za vas.


STRUKTURA KONDICIONALNIH REČENICA

Za početak, da naučimo jedan gramatički pojam koji će nam ovde biti koristan: klauza. Klauza je tip rečenice koja sadrži predikat – glagol u ličnom glagolskom obliku; otuda se još zove i predikatska rečenica. Jedna ili više klauza može da tvori iskaz:

Marko danas ne ide u školu. (klauza koja je ujedno celovit iskaz)

Marko danas ne idu u školu jer je bolestan. (iskaz koji sadrži dve klauze; prva je glavna rečenica, a druga je zavisna)

Krenuo sam sa ovim objašnjenjem, jer se kondicionalne rečenice, u srpskom kao i engleskom, uvek sastoje od dve klauze: jednom se navodi uslov, dok drugom – glavnom – klauzom govorimo šta će biti, šta jeste ili šta bi mogao da bude rezultat tog uslova:

Ako Marko danas ode u školu, dobiće jedinicu iz matematike.

Koja vremena i veznici će se koristiti u engleskim kondicionalnim rečenicama zavisi od njihovog tipa, odnosno od toga šta tačno želim da kažemo. Moguće su razne nijanse značenja, tako da postoje brojne konstrukcije mimo onih koje se uče na bazičnom nivou.


VEZNICI U KONDICIONALNIM REČENICAMA

Pored veznika if koji je najčešći (i koji ima i druga značenja sem “ako”), postoji nekoliko alternativa.

Ukoliko if-klauza predstavlja negativan iskaz, umesto ‘if … not’ možete da upotrebite veznik ‘unless‘ (= ako ne, ukoliko ne). Ovaj veznik je sam po sebi negacija, tako da iza njega sledi glagol u potvrdom obliku (setite se da engleski jezik ima opšte pravilo jedne negacije unutar klauze, za razliku od srpskog). Takođe, unless ne može da se koristi u slučajevima gde se govori o irealu u prošlosti (tj. u trećem kondicionalu).

Ove dve rečenice imaju potpuno isto značenje:

If you don’t do as I say, I will get angry. – Ako ne uradiš šta sam ti rekao, naljutiću se.

Unless you do as I say, I will get angry.

Druga alternativa vezniku if je modalni glagol should na samom početku rečenice, iza čega slede subjekat + predikat. Ova struktura zvuči vrlo formalno i često se koristi u poslovnom engleskom:

Should you wish to make a complaint, please contact our customer service. ( = If you would like to… – Ukoliko želite da…)

Should you have any further questions, do not hesitate to contact us. ( = If you have… – Ukoliko imate dodatnih pitanja,…)

Postoji i nekoliko veznika kojima možemo da preformulišemo if-klauze, a koji se prevode kao ukoliko, pod uslovom:

You can go out and play as long as you’re back by 8. ( = on condition that, so long as – ukoliko, dok god, pod uslovom da)

Prevod: Možeš da ideš da se igraš napolju pod uslovom da se vratiš do 8.

I’ll sign the contract provided that it has good terms. ( = providing)

Prevod: Potpisaću ugovor ukoliko ima povoljne uslove.

Sada ćemo pogledati tipove kondicionalnih rečenica i glagolskih formi koje se koriste u njima.


NULTI KONDICIONAL / THE ZERO CONDITIONAL

Ovaj tip kondicionalne rečenice zove se nulti jer je reč o iskazima koji i ne predstavljaju neki stvarni uslov. Koristimo ih za iskaze koji se odnose na naučne činjenice ili situacije koje su uvek stvarne i nepromenjive. U tom smislu, premda je veznik najčešće if, u ovom tipu rečenica ne prevodimo ga nužno kao ako, već češće kao kada, kad god, uvek kad.

Vreme koje se koristi u ovom tipu je Present Simple, u obe klauze:

If I’m too tired, I go to bed early. – Kad god sam umoran, idem rano u krevet.

If you heat water to 100°C, it boils. – Ako / Kad god zagreješ vodu na 100°C, ona ključa.

S obzirom na ovakvo značenje veznika if, možemo da ga zamenimo sa when ili whenever:

When it rains, I stay in and read books. – Kad pada kiša, ostajem kod kuće i čitam knjige.

Whenever I’m sad, I listen to music. – Kad god sam tužan, slušam muziku.


PRVI KONDICIONAL / THE FIRST CONDITIONAL

Za razliku od nultog, prvi kondicional izražava stvarnu, realnu pogodbu: šta je realno da se desi u sadašnjosti ili budućnosti. U ovom tipu koriste se različita vremena u klauzama: u if-klauzi upotrebićemo sadašnje vreme, a u glavnoj klauzi najčešće modalni glagol will + čist infinitiv (ili, ako vam je lakše da zapamtite, Future Simple). 

PRESENT SIMPLE + FUTURE SIMPLE

[sadašnji uslov, realan i ostvariv > izvesna buduća posledica]

If you study hard, you will pass the exam. – Ako marljivo učiš, položićeš ispit.

If it starts raining, I will cancel the football practice. – Ako počne da pada kiša, otkazaću trening.

Unless the weather improves, I won’t go out today. – Ukoliko se vreme ne popravi, danas neću izlaziti napolje.

Kontekst može da zahteva i neka druga vremena:

PRESENT CONTINUOUS + FUTURE SIMPLE

[radnja koja se odvija u trenutku govorenja  > budući rezultat]

If you’re looking for Mark, you’ll find him in his office. – Ako tražite Marka, naćićete ga u njegovoj kancelariji.

If you’re trying to mend that bike puncture, you’ll need some tools. – Ako pokušavaš da popraviš tu gumu od bicikla, biće ti potreban neki alat.

PRESENT PERFECT + FUTURE SIMPLE

[svršena radnja > budući rezultat; radnja u glavnoj klauzi neposredno zavisi od svršetka radnje iz if-klauze]

If you have finished your grammar exercise, I’ll check it for you. – Ako ste završili sa gramatičkim vežbanjem, pregledaću vam ga.

(Ovde ne može Present Continuous jer se radnja u if-klauzi ne odvija u trenutku govorenja, a ne može ni Present Simple jer je radnja svršena. Ostaje jedino Present Perfect Simple kao mogućnost.)

UPOTREBA DRUGIH MODALNIH GLAGOLA

Već sam pomenuo da u glavnoj klauzi najčešće koristimo modalni glagol will, ali u datom kontekstu, ukoliko želim da izrazimo nesigurnost ili manju izvesnost, možemo da upotrebimo modalne glagole may ili might + infinitiv:

If he invites me to the party, I might go. – Ako me pozove na žurku, možda ću ići.

If I get a job offer, I may accept it. – Ako dobijem ponudu za posao, možda ću je prihvatiti.

IMPERATIV U GLAVNOJ KLAUZI

Postoji i mogućnost upotrebe zapovednog načina – imperativa u glavnoj klauzi, baš kao u srpskom:

If you’ve finished eating, do the washing-up. – Ukoliko si završio sa jelom, operi sudove.

If you’re sleepy, go to bed. – Ako si pospana, idi u krevet.

Pre nego što pređemo na drugi kondicional, malo ćemo provežbati ovo do sada. Napišite nekoliko rečenica na engleskom o tome šta ćete (možda) raditi…

  • if it rains today – ako bude padala kiša
  • if someone invites you to a party – ako vas neko pozove na žurku
  • if you feel unwell – ako se ne budete osećali dobro

(Evo nekoliko mojih primera: If it rains today, I’ll stay in and watch a film. If someone invites me to a party, I’ll go find something nice to wear. If I feel unwell, I might drink some herbal tea.)


DRUGI KONDICIONAL / THE SECOND CONDITIONAL

Mnogi se spotaknu na drugom kondicionalu, jer im se na prvi pogled učini da se u ovom tipu rečenica radi o radnjama / situacijama iz prošlosti, što uopšte nije slučaj.

Do zabune dovodi nešto što liči na Past Simple u if-klauzi, ali zapravo se radi o prošlom konjunktivu (eng. Past Subjunctive). To nije glagolsko vreme, već način kojim se izražava nerealna ili hipotetička sadašnjost (ili budućnost, kako ćemo videti iz primera), a samo po formi je identičan Past Simple vremenu.

(Da se radi o konjunktivu a ne o Past Simple-u pokazuje karakteristična upotreba oblika were pomoćnog glagola to be za sva lica, uključujući i 1. lice jednine, što nikad nije slučaj kada koristimo Past Simple. Doduše, to ume da zvuči previše formalno, i u govornom jeziku se upotrebljava i was za 1. lice jednine.)

U glavnoj klauzi koristimo modalne glagole would ili could + čist infinitiv da bismo iskazali šta bi hipotetički sada bilo.

Veznik if ovde najčešće prevodimo kao kad bi(h), da sam Na primer:

If I were rich, I would live in a big castle by the ocean. – Da sam bogat, živeo bih u velikom zamku pored okeana.

If she were kinder to people, everyone would like her more. – Da je ljubaznija / Kad bi bila ljubaznija prema drugima, svi bi je više voleli.

U prethodnim primerima, u if-klauzi smo imali sadašnju pogodbu – uslov jeste nerealan / hipotetički, ali se odnosi na sadašnjost. Zavisno od konteksta, može da se odnosi i na hipotetičku budućnost. Kombinacija glagolskih oblika ostaje ista:

If I won the lottery, I would travel around the world. – Kad bih dobio na lotou, putovao bih oko sveta. 

If I became famous, I’d move to Hollywood. – Kad bih postao slavan, preselio bih se u Holivud.

If I bought a brand new bicycle, I’d be very happy. – Kad bih kupio novi bicikl, bio bih veoma srećan.

DAVANJE SAVETA

Drugi kondicional često se koristi kada nekoga želimo da posavetujemo:

If I were you, I would apologise to your boss. – Da sam ja ti / Da sam ja na tvom mestu, izvinio bih se šefu.

If I were him, I would quit and find a new job. – Da sam ja on / Da sam na njegovom mestu, dao bih otkaz i našao novi posao.

Primetićete na osnovu podvučenih oblika da se na ovim mestima, različito od srpskog, koriste objekatski oblici ličnih zamenica (dakle, ne po srpski If I were he / she, nego him / her, itd.).

LJUBAZNE MOLBE I ZAHTEVI

Drugi kondicional ima čestu primenu i u situacijama kada želimo da na ljubazan i formalan način nešto zamolimo.

I would appreciate it if you… would sign / could sign / signed these documents by Friday. – Mnogo bi mi značilo kada biste / ako biste do petka potpisali / mogli da potpišete ove papire.

Možete da upotrebite drugi kondicional i unutar ovih izraza sa glagolima mind ili bother, kada tražite dopuštenje za nešto:

Would you mind if I opened the window? – Da li bih mogao / Da li bi Vam smetalo da otvorim prozor? 

Would it bother you if I smoked in the office? – Da li bih mogao da pušim u kancelariji / Da li bi Vam smetalo da zapalim u kancelariji? 

Ponovo upozoravam na sve ove glagole koji izgledaju kao da su prošlom vremenu: nijedan od njih se ne odnosi na prošlost i ne prevodimo ih prošlim vremenom; ovo nije Past Simple.

UPOTREBA VREMENA PAST CONTINUOUS

U if-klauzi ne mora uvek i nužno da stoji prošli konjunktiv. Ukoliko se u tom delu rečenice radi o nečemu što je privremeno ili se odvija u trenutku govorenja, možemo da upotrebimo Past Continuous:

If you weren’t working today, I would stop by. – Da ne radiš danas, svratio bih do tebe. (Implicira se da dotična osoba inače ne radi tog dana; ovo je nešto privremeno ili vanredno.)

If it wasn’t raining, we’d play badminton. – Da ne pada kiša, igrali bismo badminton. (Radnja se odvija u trenutku govorenja: inače bi stajao Present Continuous, a ovde if + Past Continuous daje tu specifičnu kondicionalnu notu – “šta bi bilo kad bi bilo”.)

Evo nove prilike za vežbu. Napišite nekoliko rečenica o tome šta biste (ili ne biste) radili u sledećim situacijama:

  • if you were rich and famous – da ste bogati i slavni
  • if you had a pet snake – da imate zmiju za ljubimca
  • if you didn’t have to go to work / school tomorrow – da ne morate sutra u školu ili na posao

(Nekoliko mojih primera: If I were rich and famous, I would give a lot of money to charity. If I had a pet snake, I would name it Marcus. If I didn’t have to go to work tomorrow, I’d meet up with my friends.)


TREĆI KONDICIONAL / THE THIRD CONDITIONAL

Od svih dosadašnjih tipova kondicionalnih rečenica, ovo je zapravo jedini koji se odnosi na prošlost, i to hipotetičku, odnosno irealnu prošlost. Ni ovde if ne prevodimo sa ako, nego sa “da“.

U if-klauzi koristimo Past Perfect, a u glavnoj klauzi would + Perfect Infinitive (= have + Past Participle – čuvena “treća kolona” ili -ed kod pravilnih glagola; npr. would have done, would have been, would have made, would have helped). 

If she had studied hard, she would have passed the exam. – Da je više učila, položila bi ispit.

If it had started raining, I would have cancelled the football practice. – Da je počela da pada kiša, otkazao bih trening.

Treći kondicional se često koristi za izražavanje kajanja:

If I had known he was a thief, I wouldn’t have given him my car keys. – Da sam znao da je lopov, ne bih mu dao svoje ključeve od kola.

If we had listened to you, we wouldn’t have made such bad decisions. – Da smo te slušali, ne bismo doneli tako loše odluke.

U trećem kondicionalu moguće je napraviti inverziju u redu reči na početku if-klauze i potpuno izostaviti if. (Glavna klauza ostaje nepromenjena.)

Had I known he was a thief, … – Da sam znao da je lopov, …

Had we listened to you, … – Da smo te slušali, …

UPOTREBA DRUGIH MODALNIH GLAGOLA

Kao što smo u drugom kondicionalu mogli da upotrebimo ne samo would nego i could, i u trećem kondicionalu imamo još opcija sem would. Ovde možemo da upotrebimo i modalne glagole might ili could sa prošlim infinitivom da kažemo da je nešto možda bilo moguće u prošlosti:

If we had listened to you, we might have made a different decision. – Da smo te slušali, možda bismo doneli drugačiju odluku.

If I had known he was a thief, I could have called the police. – Da sam znao da je lopov, mogao sam da pozovem policiju.

Nova vežba za vas: šta biste uradili (dakle, u zamišljenoj, hipotetičkoj prošlosti), da je situacija bila ovakva:

  • if you had been born in the 17th century – da ste se rodili u 17. veku
  • if you had known that cigarettes are bad for your health – da ste znali da su cigarete štetne za zdravlje
  • if your best friend had asked you for some money – da vas je najbolji prijatelj tražio da mu pozajmite novac

(Nekoliko mojih odgovora: If I had been born in the 17th century, I would have become a pirate. If I had known / Had I known that cigarettes were bad for my health, I would never have started smoking. If my best friend had asked me for money, I would’ve given him some.)


MEŠOVITI KONDICIONALI

Ne bih da širim paniku, ali pored svih dosadašnjih tipova i funkcija kondicionalnih rečenica, postoji i nešto što se naziva “mešovitim kondicionalima”. Oni su zapravo vrlo logični, ali pre nego što se upustite u njih, prvo dobro savladajte drugi i treći kondicional, da vam ne bi nastala potpuna zbrka u glavi.

U suštini, reč je o različitim kombinacijama prethodnih tipova kondicionalnih rečenica, a sada ćemo videti kako i zašto:

THIRD CONDITIONAL + SECOND CONDITIONAL

Recimo da želite da izrazite kajanje zbog nečega što je bilo u prošlosti. Jasno, if-klauzu ćete konstruisati po pravilima za treći kondicional, jer je samo on vezan za irealnu / hipotetičku prošlost. Međutim, zamislimo da se posledica / rezultat u glavnoj klauzi odnosi na sadašnjost, ili čak budućnost, ne na prošlost. Samim tim, ne možete i u glavnoj klauzi da zadržite konstrukciju trećeg kondicionala, nego ćete se prebaciti na drugi kondicional:

If I had listened to you [Past Perfect za prošli ireal = 3rd Conditional], I wouldn’t be in this mess right now [would + infinitiv za hipotetičku sadašnju posledicu = 2nd Conditional].

Prevod: Da sam te slušao, ne bih sada bio u ovakvom haosu.

If I had been promoted [hipotetička prošlost], I would be moving to New York next week [hipotetički budući rezultat = 2nd Conditional].

Prevod: Da sam dobio unapređenje, selio bih se sledeće nedelje za Njujork.

SECOND CONDITIONAL + THIRD CONDITIONAL

Zvuči na prvi pogled neobično, ali isto je tako moguće govoriti o nečemu što biste možda uradili u prošlosti (treći kondicional), da je vaša sadašnja ili čak buduća situacija drugačija (drugi kondicional). U ovom slučaju, if-klauza izražava hipotetičku sadašnjost preko drugog kondicionala, dok se glavna klauza odnosi na irealan / nemoguć prošli rezultat:

If I had more money [hipotetička sadašnjost = 2nd Conditional], I would have bought that car yesterday. [hipotetička prošlost = 3rd Conditional]

Prevod: Da imam više novca, kupio bih juče ona kola.

If I weren’t travelling to France next month [hipotetička budućnost], I would have signed up for that seminar [hipotetička prošlost].

Prevod: Da ne putujem za Francusku sledećeg meseca, prijavio bih se za onaj seminar. (Drugim rečima, nisam se prijavio jer sam već tada unapred znao da ću putovati za Francusku.)


Nadam se da vam ova gramatička lekcija nije bila preteška. Možda će vas utešiti saznanje da i izvorni govornici engleskog prave jako mnogo grešaka sa upotrebom kondicionala. Malo ko ih konstruiše baš kako bi trebalo po svim pravilima, što ne znači da treba da se potpuno opustimo i lupimo prvo što nam padne na pamet.

Na internetu ćete naći jako mnogo sajtova sa dodatnim onlajn vežbama, a kad ste već ovde, možete da uradite test koji sam pripremio uz ovaj članak (bez komplikovanih primera sa mešovitim kondicionalima).

Takođe, ovaj tekst je dostupan i u integralnoj verziji na engleskom, sa neznatnim izmenama.


Slobodno ostavite poruku klikom na Kontakt ili ostavite komentar ispod ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom temom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: